صبح زود هنکام نماز شیطان سه گره پشت سر شما میزند.گره نخست هنگامی که بسم الاه بگویید گره دوم هنگام وضو و گره آخ وقتی نماز را شروع کنید گشوده میشود.                                                                                             نماز